Právní předpisy

Národní metrologický systém České republiky je vybudován a zabezpečován na základě právních předpisů upravujících práva a povinnosti subjektů působících v oblasti metrologie.

Základem právní úpravy je zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled zákonů a vyhlášek týkající metrologie a zdravotních prostředků:

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-505).

Zákon č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace,
metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-20)

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-22)

Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-268)

Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-262)

Vyhláška 264/2000 Sb. o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-264)

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-345)