Metrologie

Metrologie
Metrologie je vědní a technická disciplína, zabývající se všemi poznatky a činnostmi týkajícími se měření. Metrologie je základem jednotného a přesného měření ve všech oblastech vědy, hospodářství, státní správy, obrany, ochrany zdraví a životního prostředí. Jednotné a přesné měření je předpokladem vzájemné důvěry při směně zboží, ale stále více i jednou z nutných podmínek jakékoliv efektivní výroby či správné léčby. Zabývá se definováním jednotek měření, realizací jednotek, etalony a návazností měření.


Kategorie metrologie

1. Fundamentální metrologie
Jednotky, fundamentální konstanty, etalony.

2. Průmyslová metrologie
Zabezpečuje jednotnost a správnost měření ve výrobě, zkušebnictví.

3. Legální metrologie
Zabývá se měřením tam, kde má vliv na správnost obchodního styku, ochranu zdraví nebo bezpečnosti. Cílem legální metrologie je chránit občany před důsledky špatného měření v oblasti úředních a obchodních transakcí, pracovních podmínek, zdraví a bezpečnosti práce.

VDI METROS se primárně zaměřuje na oblast legální metrologie, ale díky potřebám zákazníků nabízí i služby průmyslové metrologie a to v komplexním pojetí.